Galeria Pod NapieciemGALERIA POD NAPIĘCIEM  historia
AKTUALNOSCIARCHIWUMHISTORIAKONTAKTGALERIATECHNICZNEGaleria Pod Napięciem powstała w roku 2001. Z Inicjatywą stworzenia Galerii przeznaczonej dla eksponowania prac studentów
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, wystąpił prof. dr hab. Andrzej Koszmider. Po uzyskaniu
aprobaty ze strony ówczesnego Rektora ASP, prof. Stanisława Łabęckiego oraz Dziekana
Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki
prof. Jan Leszczyński, 13 grudnia 2001 pokazano pierwszą ekspozycję prac studentów Akademii Sztuk Pięknych.
Celem powołania Galerii było z jednej strony umożliwienie młodym twórcom sztuki z ASP przedstawienie - najczęściej po raz
pierwszy - swoich prac na wystawie publicznej, z drugiej strony pokazanie studentom Politechniki Łódzkiej współczesnej sztuki
plastycznej z całą jej różnorodnością i nie konwencjonalnością.


Opiekunem Galerii ze strony Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki jest od roku 2001 do dziś
prof. dr hab. Andrzej Koszmider. Opiekunami Galerii z ramienia ASP, przygotowującymi tematykę wystaw i ekspozycje byli:
Teodor Durski, Grzegorz Redko i od roku 2007 Grzegorz Worpus-Budziejewski, spełniający rolę Komisarza galerii do chwili obecnej.

Z ramienia Akademii Sztuk Pięknych opiekunem galerii jest adi. Jakub Balicki. Galeria Pod Napięciem, realizując idee integracji
środowiska akademickiego naszego miasta, począwszy od roku 2004, jest fundatorem nagród w dorocznych konkursach
studenckich organizowanych przez ASP w Łodzi.